• Vrouwen hebben een brein dat gemiddeld elf procent kleiner en 200 gram lichter is dan van mannen. Dat lezen we in het boek ‘Vrouwenbrein’ van de Nederlandse neurowetenschapper Dr. Iris Sommer. Dit kleiner brein werkt beter en efficiënter en sluit aan bij de vrouwelijke identiteit.

Biologische aspect
De mens is het enige wezen op aarde dat over culturele verworvenheden beschikt. Al in de oertijd heeft een menselijk wezen de kruinen van de bomen verlaten om zich op de vlakte te vestigen en er een nieuw bestaan op te bouwen. Omdat zijn nieuw biotoop gevaarlijk was, o.a. door de aanwezigheid van roofdieren, werd hij genoodzaakt zich aan te passen. Hij liep constant rechtop (homo rectus) waardoor zijn ledenmaten zich hebben aangepast. Om te overleven moest hij veel problemen oplossen waardoor hij zijn hersenen extra moest gebruiken. Volgens hersenonderzoekers heeft dat de groei van zijn hersenen spectaculair doen toenemen. Dat de hersenen van vrouwen kleiner zijn dan die van de mannen is een biologisch gegeven en komt ook in het dierenrijk voor. Vermoedelijk heeft dit te maken met specifieke biologische functies van beide geslachten. Het mannelijk dier heeft eerder een beschermende taak en het vrouwelijk dier een verzorgende functie. In onze moderne culturele en sociale samenleving voeren mannen en vrouwen dezelfde taken uit en zijn deze biologische nuances overbodig geraakt, maar ze laten sporen achter zoals het verschil in de grootte van de hersenen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, hebben dezelfde rechten en plichten. De overheersende mannenmaatschappij is voorbij, we zijn geëvolueerd naar een gemengde samenleving. Zonder inbreuk hierop te maken, lijkt het ons toch verstandig rekening te houden met de biologische eigenheid van beide geslachten. Het is een verrijking die leidt tot een vrouwvriendelijke samenleving die al een flink stuk vrouwelijker is geworden. Vrouwelijkheid staat voor nuchterheid, stabiliteit en zorgzaamheid en het oplossen van problemen. Mannen mogen dan een stuk creatiever zijn, maar ze lossen problemen moeizaam op, stellen gemakkelijk uit of laten alles wat aanmodderen. Het is nuttig rekening te houden met de specifieke mannelijke en vrouwelijke aspecten of om het anders uit te drukken met de gender gerelateerde eigenschappen. Een voorbeeld, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een ‘brandweerman’ en een ‘brandweervrouw’. Zij verdienen evenveel en oefenen dezelfde functies uit. De werkelijkheid toont aan dat sommige brandweervrouwen bepaalde fysieke taken moeilijker of niet aankunnen. Omgekeerd zijn er zeker beroepen waar vrouwen beter in zijn. We moeten af van het enge en letterlijk interpreteren van het gelijkheidsprincipe door genuanceerder en ruimer te denken. Het is altijd verkeerd en kortzichtig om een standpunt letterlijk op te vatten. Met behoud van het gelijkheidsprincipe, waar niet aan getornd wordt, moeten we meer oog hebben voor de eigenheid, m.a.w. we moeten man en vrouw in hun totaliteit benaderen en oog hebben voor hun specifieke identiteit die in hun DNA ligt opgeslagen.

Een specifiek brein
Het vrouwelijk brein bevat ongeveer 19 miljard zenuwcellen in de grote hersenen, bij mannelijke hersenen zijn er dat 23 miljard en weegt gemiddeld 200 gram meer en is ongeveer 11% groter. De vrouwelijke hersenen hebben meer verbindingen per zenuwcel en hebben een hogere verbranding waardoor de hersencellen 15% meer kunnen verwerken. Bovendien zijn de lagen met cellen van de hersenen sterker opgevouwen zodat er toch veel lagen in hun gemiddeld kleinere hoofd passen. We kunnen hieruit besluiten dat de kleinere hersenen van de vrouw wel degelijk beter functioneren. Hoewel mannen over grotere hersenen beschikken is er geen verschil in IQ, zegt Dr. Sommer. Mannen zijn beter in parkeren en kaartlezen omdat het ruimtelijk voorstellingsvermogen beter is ontwikkeld. Dit is logisch omdat deze vermogens gericht zijn op het beschermen van het gezin, maar ook vaak raakpunten hebben met specifieke interesse voor techniek. Biologische en culturele invloeden sluiten vaak op elkaar aan. Het biologisch verschil tussen man en vrouw wordt niet alleen door de hersenen, maar ook door de hormoonhuishouding bepaald. Dr. Sommer zegt: ‘Je kan niet alles toeschrijven aan de maatschappij, zo zijn vrouwen ook wel voor een deel hormonaal voorbestemd om naar een eerder zorgend beroep te neigen.’ In een evenwichtige persoonlijkheid sluiten biologische en culturele aspecten mooi op elkaar aan. Het is alleen vervelend als men alleen maar oog heeft voor de biologische of de culturele aspecten. Laat u altijd leiden door een totaalbenadering met aandacht voor ieder aspect.

Is een mannelijke piloot veiliger?
Op de vraag of u veiliger zit bij een mannelijke piloot geeft Dr. Sommer het volgende antwoord. ‘Bij een test waarbij er zo snel mogelijk op een knop moest worden gedrukt, had een man gemiddeld 178 milliseconden nodig, een vrouw 195. Daar is een goede reden voor: mannen hebben een betere hardware. Ze bezitten 17% meer zenuwcellen in de grote hersenen dan vrouwen. Dat werkt ietsjes sneller. Al is het fout om te zeggen dat het daarom ook betere piloten zijn. Vrouwen compenseren die iets tragere reactie met een toch wel hoger vermogen om risico’s in te schatten. Conclusie: je zit zeker zo veilig in een vliegtuig met een vrouw als piloot.’ Dat sporten zoals Formule 1 bij mannen domineren, heeft niet alleen te maken met het feit dat ze als kind met autootjes speelden. Mannen hebben een hogere reactiesnelheid en negeren gemakkelijk risico’s, voegt ze eraan toe.

Taalvaardigheid
Hoewel taal een culturele verworvenheid is, praten vrouwen meer en beter dan mannen. Dat heeft vooral te maken met een betere ontwikkeling van de kleine hersenen. Dat mannen een risicovol gedrag vertonen, wordt toegeschreven aan het testosteron omdat ze meer op zoek zijn naar beloning. Vrouwen zijn van nature uit voorzichtiger en nemen opvallend minder risico’s. De drang naar voortplanting is bij de man sterker aanwezig.

Meisjes zijn sneller volwassen
Het is algemeen bekend dat meisjes sneller volwassen zijn dan jongens. Volgens de breinspecialist bereiken de hersenen bij een meisje op 10,5 jaar het maximale volume, bij jongens is dat vier jaar later. Meisjes komen gemiddeld twee jaar eerder in de puberteit waardoor hun hersenen ook vroeger beginnen te rijpen. Pas op de leeftijd van 25 à 26 jaar benen jongens de meisjes bij. Meisjes hebben een groter gevoel voor organisatie en geven meer waarde aan veiligheid en zekerheid. Zij maken gemakkelijk hun school af en kiezen vaker voor het hoger onderwijs. In de Persoonlijkheidsanalyse, waarbij de persoonlijkheid bepaald wordt aan de hand van uiterlijke kenmerken en gedrag, komen veel van deze vaststellingen terug. De Europese Academie heeft zich al jaren gespecialiseerd in persoonlijkheidskenmerken. Onderzoeken op duizenden proefpersonen tonen aan dat mannen en vrouwen over specifieke kenmerken beschikken.

Verruiming
We sleuren de gevolgen van een dominerende mannenmaatschappij al decennialang met ons mee maar die verdwijnen gelukkig geleidelijk aan. De evolutie loopt misschien nog te traag, maar de ontwikkeling is positief. Een eenzijdige benadering vanuit een enge culturele benadering heeft tot veel misvattingen en nodeloze discussies geleid. We zien dat steeds meer mensen kiezen voor een ruimere aanpak en meer aandacht hebben voor specifieke aspecten en dat binnen een positieve ontwikkeling. We zijn allemaal opgegroeid met ideeën en opvattingen die achteraf gezien eenzijdig en niet zinvol waren. Sommige mensen kunnen daar moeilijk afstand van doen. Voor hen is het niet eenvoudig om hun denken te verruimen en afstand te doen van vastgeroeste opvattingen. De mens heeft door zijn evolutie culturele aspecten verworven terwijl de biologisch aspecten in ons DNA liggen opgeslagen. Laten we beide aspecten met elkaar verweven in het besef dat we uitzonderlijke wezens zijn. Het is de taak van iedereen om beide aspecten harmonieus in elkaar te laten vloeien.

In memoriam
Op 10 augustus 2022 overleed Dr. Bram van Dehn na een kort ziekbed in de leeftijd van 75 jaar. Hij was vele jaren een erg gewaardeerde docent medische vakken aan de Europese Academie van Maastricht. Hij wist een moeilijke materie op een begrijpelijke wijze uit te leggen. Door de corona was de school van Maastricht lang gesloten en gingen zijn lessen door in de leslokalen van het hoofdkantoor in Genk. Ieder les was een blij weerzien van studenten en docent. Niets was hem te veel, altijd bereid om studenten bij te staan en bij te sturen. Op zijn laatste les eind mei heeft de directie hem een fles wijn aangeboden als uitdrukking van onze dankbaarheid en waardering voor zijn uitstekende lessen. Meteen ontkurkte hij de fles en liet de klas meegenieten. Zo was Bram, altijd delen en anderen helpen. Als neurochirurg stond zijn hele beroepsleven in dienst van de patiënten en als docent van zijn studenten. Bedroeft nemen we afscheid van een bijzondere man. Wij hebben al eerder ons medeleven geuit aan zijn vrouw en familie. Afscheid nemen wordt draaglijker bij goede herinneringen.

Psychologen op iedere school
Psychologen krijgen een prominente plek in ons onderwijs. Er worden groepssessies aangeboden, maar ook individuele consulten. Een mooi initiatief, maar toch zegt dit iets over de sterke achteruitgang van de mentale en emotionele gezondheid van de jongeren. Te gemakkelijk verwijst men naar de gevolgen van de coronacrisis, maar het probleem bestaat al veel langer en zit veel dieper. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders lijden aan stress, burn-out, depressie en andere psychische stoornissen. Het is een maatschappelijk probleem. Onderzoekers verwijzen terecht naar de digitalisering. Kinderen en volwassenen leven in een virtuele wereld en vervreemden van de werkelijkheid. Onderzoek in Nederland toont aan dat jongeren liever een berichtje doorsturen dan telefoneren. Het echte, menselijke gesprek waarbij mimiek en lichaamstaal als uitingen van emoties behoren, verdwijnt uit de samenleving. Een goede raad, los de problemen op, dan wordt hulpverlening overbodig.

Altijd moe
Dit is de titel van een nieuw boek van Jan Dries, het zesde op vier jaar tijd. Langdurige en ernstige vermoeidheid ontstaat wanneer men systematisch het ontspanningsmechanisme onderdrukt zodat het moe zijn zich opstapelt. Dit gebeurt onopgemerkt vanuit een ongezonde en stressvolle levenswijze. De energiehuishouding zakt in elkaar en toxische stoffen stapelen zich op of verlaten te traag het lichaam. Niet de vermoeidheid is het probleem, wel het gebrek aan herstel. Het boek staat vol met tips en adviezen, maar ook met testen om uw soort vermoeidheid te bepalen. Het overwinnen van vermoeidheid kan sneller dan u denkt. Het meest complete boek om vermoeidheid te overwinnen.

Titel: Altijd moe
Auteur: Jan Dries
ISBN: 978 90 561 5918 4
Aantal pagina’s: 224.
Prijs: 24,95 euro
Verkrijgbaar: via de boekhandel.
Te bestellen: www.sterckendevreese.nl

Opleidingen
Ondanks de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de sfeer van onzekerheid merken we daar nauwelijks iets van bij de inschrijvingen. We merken wel dat er meer aandacht gaat naar het lesgeld en dat studenten graag willen weten wat de opleiding in zijn geheel gaat kosten. Dat is geen probleem, de Europese Academie heeft altijd gestreefd naar openheid om ontgoochelingen achteraf te voorkomen. In deze onzekere tijden zoeken mensen naar stabiliteit en is een goede gezondheid doorslaggevend. Dat hebben we al eerder gemerkt bij de coronacrisis. Het aantal inschrijvingen is de laatste twee jaar gestegen. We starten in oktober het 34ste Academiejaar. Daarom lijkt het ons nuttig even aandacht te besteden aan het gevarieerd aanbod van onze opleidingen.

Opleiding Manuele therapeut DSR en PSR
Een compacte en doelgerichte eenjarige avondopleiding in Gent en dagopleiding in Genk. Het gaat om een heel bijzondere opleiding voor mensen die graag met hun handen werken. Een manuele behandeling heeft het grote voordeel dat de patiënt zich al na een eerste behandeling meteen beter voelt. Dat zorgt voor een groot vertrouwen in de Manuele therapeut en in de therapie. Dat is logisch omdat spierspanningen zich vastzetten in de nek en het schoudergebied en voor een drukkend gevoel zorgen in het hoofd en in heel het lichaam. Een manuele behandeling met DSR is gericht op de huidsegmenten en het spierstelsel en neemt meteen spanningen weg. Het middenrif wordt soepel en de ademhaling gaat dieper. Na een aantal DSR-behandelingen schakelen we over op PSR. De huidsegmenten reflecteren zich op de hele voet, zowel op de linker- als de rechtervoet. PSR is niet vergelijkbaar met ‘voetreflexmassage’ een verouderde en foutieve methode uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. DSR en PSR steunen op embryologie, neurologie en segmentale verschijnselen. DSR en PSR zijn unieke manuele therapieën die aan de Europese Academie werden ontwikkeld en inmiddels op tienduizenden patiënten met succes werden toegepast. Het is voor het eerst dat beide manuele therapieën afzonderlijk als opleiding gevolgd kunnen worden. Geschikt voor iedereen die mensen direct en doeltreffend wil helpen, zowel binnen het gezin als voor hen die professionele ambities koesteren. Uiteraard geschikt voor gevestigde therapeuten die graag hun mogelijkheden wensen te verruimen. We herhalen even, een avondopleiding in Gent en een dagopleiding in Genk. Zie voor meer informatie: www.europeseacademie.be

Avondopleiding Fytotherapeut en Aromatherapeut
Beide opleidingen kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. In Gent is deze opleiding al jaren een groot succes, vandaar dat de Directie beslist heeft om deze ook in Maastricht te organiseren. Kruiden en vooral etherische oliën (aromatherapie) kennen een enorm succes. Dat merken we aan de opleiding Herborist. Iedereen gebruikt tegenwoordig kruiden omdat er geen bijwerkingen zijn en omdat ze efficiënt werken. We kunnen niet alle ziektes met kruiden behandelen, maar wel erg veel. Zie voor meer informatie: www.europeseacademie.be

Avondopleiding Relaxatietherapeut
Een eenjarige avondopleiding in Antwerpen en Gent. In een tijd dat stress de samenleving domineert, is er behoefte aan goed opgeleide Relaxatietherapeuten. Stress is een van de meest voorkomende problemen in deze hectische samenleving, belet een goede vertering en de slaapkwaliteit, remt alle mentale activiteiten af en ligt aan de basis van talrijke ziektes. Het grote voordeel van deze opleiding is dat u er zelf rustig van wordt en stress op afstand houdt. Deze opleiding is geschikt voor iedereen die zich tegen stress wil wapenen, maar ook voor hen die mensen professioneel willen begeleiden via ontspanningssessies. Een Relaxatietherapeut is eveneens een Slaaptherapeut omdat stress de belangrijkste oorzaak van slaapproblemen is. Zie voor meer informatie: www.europeseacademie.be

Opleiding Voedingsconsulent
Dagopleiding in Genk en avondopleiding in Antwerpen, Gent en Maastricht. Voeding is een van de grootste problemen omdat er te veel industrieel verwerkt voedsel wordt gebruikt met veel E-nummers. Iedereen maakt zich zorgen over de kwaliteit van het voedsel. Bovendien is er een verband tussen voeding en zich niet goed in zijn vel voelen en talrijke ziektes. De Europese Academie is een pionier in gezonde voeding. Voedingsconsulent blijft een succesvolle opleiding omdat voedsel aan de basis ligt van gezond functioneren en een goede immuniteit. Bovendien is alleen de plant in de mogelijkheid om lichtenergie op te vangen en om te zetten in voedingsstoffen. Hoe dichter we bij de plant staat, hoe gezonder en efficiënter de voeding is. Tijdens deze opleiding krijgt u een ruim inzicht in de algemene en in de bijzondere voedingsleer, u leert een intakegesprek afnemen, adviezen formuleren en aanbieden en vooral cliënten motiveren op weg naar een betere voeding. U leert het verband leggen tussen voeding en gezondheid. Een ideale opleiding om de voeding in uw eigen gezin te verbeteren en om professioneel cliënten te begeleiden en bij te sturen. Een succesvolle opleiding met veel belangstelling. Zie voor meer informatie: www.europeseacademie.be

Opleidingen Natuurlijke therapieën
Dit is een bijzondere opleiding omdat u kennismaakt met talrijke remedies uit de natuurgeneeskunde. We noemen ze even op: Gemmotherapie, Acetotherapie, Apitherapie, Probioticatherapie, Enzymtherapie, Mineralen en Vitaminetherapie. Het zijn misschien vreemd klinkende namen, maar het gaat over natuurlijke therapieën die eigen zijn aan de natuurgeneeskunde. Deze bijzondere avondopleiding gaat voorlopig enkel in Gent door.

Opleiding Herborist
De opleiding Herborist is al vierendertig jaar een succesvolle opleiding. Een erg gewaardeerde opleiding omwille van de professionele aanpak. Het is een tweejarige opleiding waarin u kruiden leert kennen, plukken, drogen, bewaren en verwerken tot allerlei kruidenmiddelen voor de gezondheid, lichaamsverzorging, cosmetica en huishoudelijk gebruik. Tijdens het veldwerk leert u de kruiden in hun natuurlijke biotoop kennen. Roeren, mengen, pletten, ruiken en testen zijn de bezigheden van de Herborist. Iedereen weet het, de opleiding tot Herborist aan de Europese Academie is al dertig jaar de beste opleiding.
Zie voor meer informatie: www.europeseacademie.be

Dagopleiding Gezondheidstherapeut, Genk
Een Gezondheidstherapeut is een beoefenaar van de natuurgeneeskunde. Door problemen met de leslocatie in Wilrijk hebben we deze opleiding uitgesteld. Door de grote belangstelling starten we in januari met een driejarige dagopleiding in Genk volgens een nieuw concept gericht op het therapeutisch handelen en volgens de principes van het praktijkgericht onderwijs. De beroepstitel Gezondheidstherapeut is wettelijk beschermd. De lessen gaan door op dinsdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Zie voor meer informatie: www.europeseacademie.be