• Ontzettend veel mensen voelen zich moe en uitgeput en dat heeft een grote invloed op hun leven, zowel in de privésfeer als op het werk. Langdurige en ernstige ver-moeidheid ontstaat wanneer u systematisch het ontspanningsmechanisme onder-drukt zodat het moe zijn zich opstapelt. Dit gebeurt onopgemerkt vanuit een onge-zonde en stressvolle levenswijze. De energiehuishouding zakt in elkaar en toxische stoffen stapelen zich op die niet of te traag het lichaam verlaten.

Een vreselijk leeg gevoel
Vermoeidheid is in onze huidige samenleving een wijdverspreid probleem, dat steeds groter en complexer wordt en een enorme invloed heeft op alle aspecten van het leven. De laatste vijf jaar is er een stijging van 25% en dat is verontrustend. Steeds meer werknemers kunnen hun beroepstaken niet meer of onvoldoende aan en veel van hen zijn op ziekteverlof en voor maanden, soms jaren uitgeschakeld. Veel werknemers, maar ook beoefenaars van vrije be-roepen, kiezen resoluut voor een parttime werkweek. De toestand is zo ernstig dat de over-heid ‘terugkeercoaches’ inzet om met fluwelen hand en een luisterend oor werknemers weer aan het werk te krijgen. Blijkbaar beseft men niet dat vermoeidheid een ‘ziekte‘ is en dat iedereen er naar snakt om weer naar het werk te gaan, zodra genezing een einde maakt aan dit vreselijk lijden. Vermoeidheid is nog steeds een vaag en niet gedefinieerd begrip dat in de medische literatuur niet als ziekte staat beschreven, maar slechts als een symptoom dat bij een ziekte behoort en bij genezing verdwijnt. Met de gebruikelijk diagnosetechnieken kan de arts geen pathogeen achterhalen, wat logisch is omdat het hier niet gaat om een fysieke aandoening of een psychische stoornis, maar om een autonoom ziektebeeld. In de gezondheidsboeken komt dit onderwerp niet eens voor op de index van de besproken on-derwerpen. In de zeldzamen boeken over dit onderwerp kiest de auteur eenzijdig voor een psychische aanpak en duwt men vermoeidheid in het hoekje van de psychische stoornissen. Het blijft bij mooie slogans en aanmoedigende woorden waarmee de vermoeidheidpatiënt geen stap verder komt.

Inzicht in het vermoeidheidsproces
Omdat dit probleem erg veel voorkomt en mensen op zoek zijn naar beterschap, heb ik be-sloten over dit onderwerp een boek te schrijven dat onlangs is verschenen. De Uitgever noemt dit boek ‘Het meest complete boek om vermoeidheid te overwinnen.’ Tijdens de dag leveren we voortdurend inspanningen, maar die worden afgewisseld door ontspanning. Tij-dens de slaap is er een grote opruimingsbeurt en worden afvalstoffen uitgescheiden en rei-nigt en hertelt het organisme zich. Bij extreme inspanningen zoals sporten, in de tuin wer-ken of andere fysieke inspanningen gebruiken we erg veel energie in relatief korte tijd en wordt de energievoorraad flink aangesproken, terwijl we extra grote hoeveelheden afval-stoffen produceren. Ons lichaam is in de mogelijkheid om zich meteen te herstellen, zodat er geen blijvende vermoeidheid optreedt. Is dat niet het geval, dan zenden onze hersenen een waarschuwingssignaal uit om ons te dwingen rustig aan te doen, te rusten of te slapen, zodat we herstellen. Wie deze signalen negeert door zijn sterke wil, door doorzettingsver-mogen te tonen, door flink wat koffie te drinken, een energiedrankje te gebruiken of een oppeppend medicijn te slikken, onderdrukt al deze signalen. Het onderdrukken van al deze signalen is de belangrijkste oorzaak of anders uitgedrukt, door niet naar zijn lichaam te luis-teren bouwt u vermoeidheid op.

Fysieke symptomen
Ernstige en langdurige vermoeidheid uit zich in een aantal symptomen en vervelende onge-makken. Afhankelijk van de ernst van de vermoeidheid, staan de meeste mensen meestal in de ochtend op met de nodige energie en maakt men plannen voor de dag. Al in de voormid-dag is de energie vaak opgebruikt en probeert men zich door de dag heen te slepen. Wie professioneel werkt, probeert vanuit zijn wilskracht en doorzettingsvermogen zo goed mo-gelijk te functioneren, maar stort meestal na de dagtaak in en vaak nog vroeger. De avond is nodig om te herstellen. Bij ernstige vermoeidheid is iedere inspanning te veel. De actieve en passieve fases tekenen zich nog nauwelijks af. Men voelt zich permanent moe en uitgeput. Fysieke vermoeidheid uit zich vaak door een verhoogde lichaamstemperatuur, men krijgt tegen de avond warme, rode wangen, soms voelt men zich kouwelijk, is het hoofd gespan-nen, vaak geeuwen, druk op de ogen, de benen voelen zwaar aan, men heeft weinig spier-kracht en ziet tegen iedere inspanning op. Spierpijnen in nek en schouders of de neiging om steeds te gaan zitten of te liggen, hoofdpijn, duizeligheid, maar vooral zich heel de dag door moe voelen zijn veel voorkomende symptomen. Bij inspanningen neemt de vermoeidheid toe en men herstelt er nauwelijks van. Iedere inspanning is te veel, men neemt steeds de lift of de roltrap en beweegt weinig. Mensen die aan vermoeidheid lijden, herkennen zich in deze symptomen.

Mentale en emotionele vermoeidheid
Wie aan vermoeidheid lijdt ziet op tegen iedere mentale inspanning, men kan zich moeilijk concentreren, het geheugen neemt af, men voelt zich depressief door het uitblijven van be-terschap. Men kampt met negatieve emoties en is erg prikkelbaar. Bij vermoeidheid is men stressgevoelig en zit men gevangen in een vicieuze cirkel. Angst en onzekerheid nemen toe, men kan moeilijk in- of doorslapen en er is een duidelijk gebrek aan energie. Vaak hebben vermoeidheidspatiënten schuldgevoelens omdat ze niet functioneren zoals het behoort en daardoor hun verlichtingen niet of slechts gedeeltelijk nakomen. Uitstelgedrag is bijna altijd een gevolg van vermoeidheid en dat geeft aanleiding tot een verlaagd zelfbeeld. Soms voelt men zich eenzaam en onbegrepen, verwaarloost men sociale contacten en heeft men de indruk dat alles mislukt.

Oorzaak en uitlokkende factoren
De oorzaak van vermoeidheid is zoals we nu weten het onderdrukken van signalen, gebrek aan ontspanning door stress en het blokkeren van het zelfgenezend, zelfreinigend en zelf-herstellend mechanisme. U ontneemt het lichaam de kans om de vermoeidheid te overwin-nen. Daarnaast zijn er talloze uitlokkende factoren zoals het vervuild milieu, het voortdurend contact met chemicaliën, fijnstof, waardeloos voedsel, het massaal gebruik van toegevoeg-de suiker, medicijnen, het drinken van veel koffie, frisdrank en alcoholische dranken. De maatschappelijke druk, het onbeheerste consumptiegedrag, een jachtige levenswijze, de prestatiedrang, de veeleisendheid op de werkvloer, het opdrijven van het werkritme enzo-voort zijn bekende uitlokkende factoren. Stress wordt gezien als de belangrijkste oorzaak. We leven in een 24-uurssamenleving waar geen ruimte en tijd meer is om zich te ontspan-nen en te herstellen. Bovendien is de samenleving totaal gecommercialiseerd en hoort bij vormen van ontspanning een prijskaartje. Toch zien we dat een kleine groep van de bevol-king de formule heeft gevonden om hun leven anders in te richten door te kiezen voor een eenvoudige en zinvolle levenswijze en door afstand te nemen van een overdreven en opge-drongen consumptiegedrag. Het grote probleem is dat de commerciële wereld een formule heeft bedacht om mensen mee te sleuren in een gedrag dat enkel commercieel geïnspi-reerd is. Het is jammer dat de overheid daar niets tegen doet. Politici lopen met oogkleppen rond en zijn vervreemd van echte problemen.

Vermoeidheid overwinnen
Veel mensen voelen zich moe en uitgeput, hebben geen energie meer en ervaren een vrese-lijk gevoel van leegte vaak in combinatie met chronische pijn. Het is niet normaal dat een groot deel van de bevolking, zelf kinderen en jongeren, leeggezogen wordt en niet in staat is om dagelijkse activiteiten uit te voeren of dat het hen enorm veel inspanningen kost. Ver-moeidheid neemt chronische vormen aan en evolueert tot een ‘ziekte’ met een hele reeks vervelende klachten en ongemakken die het leven letterlijk verpesten. Wanhoop niet, want ondanks alle negatieve invloeden uit onze omgeving is genezing mogelijk. Luister naar uzelf via uw lichaam en de signalen die het uitzendt. Breng u weer in balans. Begrijp de bood-schap die uw lichaam duidelijk wil maken dat u zich kunt bijsturen en herstellen. Het klinkt vreemd, maar we moeten dankbaar zijn dat ons lichaam dergelijke vervelende signalen uit-zendt, het zijn waarschuwingen die aandacht vragen voor de fouten die we maken. Wij krij-gen de kans om erger te voorkomen. Vermoeidheid is een boodschap; ons lichaam wil met ons praten, want we hebben iets goed te maken. Kanker is een vreselijke ziekte die geen signalen uitzendt, waardoor veel kankerpatiënten pas in een vergevorderde toestand ont-dekken dat ze ziek zijn, vaak met fatale gevolgen. Haast iedere dag sneuvelen mensen door hartfalen, omdat ze de signalen genegeerd hebben.

Overzicht
Dit boek is opgebouwd uit vijf hoofdstukken en ieder hoofdstuk is voorzien van tips en advie-zen. In het eerste hoofdstuk ga ik in op het verschijnsel vermoeidheid en zijn vele aspecten. In het tweede hoofdstuk gaat alle aandacht naar het begrip energie o.a. naar energierovers, het kanaliseren van energie, het bioritme en de orgaanklok. Het derde hoofdstuk handelt over gifstoffen als belangrijke oorzaak van vermoeidheid. In het vierde hoofdstuk ga ik in op de vele vormen van vermoeidheid. Het is belangrijk om te weten aan welke soort van ver-moeidheid u lijdt. Bij iedere soort vermoeidheid heb ik een test uitgewerkt die u zelf kunt afnemen zodat u uw soort vermoeidheid kunt aanpakken. Het vijfde hoofdstuk handelt over het overwinnen van de verschillende soorten vermoeidheid met telkens een doeltreffend therapieplan. Dit boek is zodanig geschreven dat uzelf uw vermoeidheid kunt opsporen en zelf kunt overwinnen. Ik heb in mijn praktijk ontzettend veel mensen ontmoet die aan diver-se vormen van vermoeidheid leden en die vanuit een diep dal zijn gekropen op weg naar het licht van de hoop. Vermoeidheid kunt zelf overwinnen. Dit boek kan u daarin helpen. Het is het meest succesvolle boek dat ik ooit heb geschreven omdat het probleem actueel en ur-gent is en algemeen verspreid is.

Titel: Altijd moe
Auteur: Jan Dries
ISBN: 978 90 561 5918 4
Aantal pagina’s: 224
Uitgever: Sterck & De Vreese
Prijs: 24,95 euro.
Verkrijgbaar: in de boekhandel.
Te bestellen: www.sterckendevreese.

Ontspanning door inspanning
Een inspanning kan leiden tot ontspanning omwille van het afleidingseffect. Zo is het volgen van een opleiding of een open cursus voor de meeste cursisten een vorm van ontspanning. Men vergeet de sleur en bekommernissen van de dag, men laat alles achter zich en kijkt uit naar die mooie avonden op school. Een klas is immers een groep gelijkgezinden, mensen met dezelfde interesse die zich verheugen op de nieuwe leerstof en het bijsturen en opbou-wen van nieuwe leerstof. Hoe meer we onze hersenen gebruiken, des te beter functioneren ze. Er worden nieuwe verbindingen gevormd zodat we meer mogelijkheden ontwikkelen. Het volgen van een opleiding versterkt het geheugen en houdt Alzheimer op afstand. Al onze opleidingen en cursussen leveren rechtstreeks een bijdrage aan een gezonde levenswijze. Zeker in deze tijd van grote maatschappelijke druk, milieuvervuiling en stress, heeft ieder-een er belang bij om aan zichzelf te werken. Alles wordt duurder, alleen de prijzen van onze opleidingen en open cursussen zijn ongewijzigd gebleven. Surf naar www.europeseacademie.be

De waanzinnig energiecrisis
De energieprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. We betalen waanzinnige bedragen voor iets dat amper geld kost. Het is een Europees probleem, zegt men, terwijl er nog nooit zo-veel zonnepanelen, windmolens en gigantische windmolenparken op zee zijn geweest. Bo-vendien draaien de elektriciteitscentrales op volle toeren en zijn er in Europa nog een aantal kerncentrales actief. Plots is er een energieprobleem dat er enkele maanden geleden nog niet was. We zijn overtuigd dat de energieproducenten een pervers spelletje spelen onder het voorwendsel van de oorlog in Oekraïne en bewust de prijzen kunstmatig opdrijven. Het Westen wil af van het Russisch gas en heeft het verbruik al met de helft teruggedrongen. Noorwegen staat bekend als een land met een overvloed aan energie en toch zijn de Noren niet van plan om in het belang van de EU meer gas en olie op de markt te brengen om de woekerprijzen te doen kelderen. Ze profiteren zelf van de huidige abnormale hoge prijs. Hoe lang gaat men dit spelletje blijven spelen? De gulzige energieproducenten willen aan de winter nog een flinke duit verdienen. In de lente zal alles zich normaliseren, maar ondertus-sen lijden veel mensen onder deze energiecrisis. Het is vreemd dat er geen betogingen en acties worden georganiseerd, alleen besparingstips moeten ons redden. Het lijkt wel of de bevolking moe is gestreden. In Engeland probeert men een miljoen mensen samen te bren-gen die gewoon weigeren om hun energiefactuur te betalen. Dat is een zinvolle actie. Alle macht ligt bij de consument en dat vergeten we te gemakkelijk.

Jongeren krijgen vaker darmkanker
Terwijl het aantal diagnoses bij darmkanker bij vijftigplussers daalt, wordt een opvallende stijging gemeld bij jonge mensen, vooral bij jonge vrouwen. Onlangs getuigde een vrouw van 34 jaar over haar darmkanker in de krant, maar ze is geen uitzondering. Dr. Eric Van Cut-sem, gastro-enteroloog en oncoloog, zegt in dit artikel: ‘In ons ziekenhuis zien we vrouwen van nog geen 30 jaar met darmkanker. Onze jongste patiënt was een jongen van 14. Con-fronterend.’ In het onderzoek naar de oorzaak wordt er verwezen naar het Westerse dieet en het vervuild milieu. In België wordt bij ongeveer 8.000 personen per jaar de diagnose darmkanker gesteld waarvan slechts 400 patiënten jonger zijn dan 50 jaar. Helaas is er in deze leeftijdsgroep een sterke stijging vastgesteld en dat is verontrustend. Jonge mensen eten bijna uitsluitend kant-en-klare voeding, een snack hier, een broodje daar en een donuts tussendoor. Het moderne voedsel uit de fabriek bevat nauwelijks ballaststoffen, het is zo fijn bereid dat men er niet op kan kauwen. Bovendien is het massaal gebruik van antibiotica vernietigend voor de darmflora. De darmwand is dan kwetsbaarder voor kankerverwekkende stoffen. Door het bevolkingsonderzoek voor dikke darmkanker is het aantal bij vijftigplussers sterk gedaald, maar nu is er een nieuw probleem, darmkanker bij dertigers. Het milieu is zwaar aangetast en dat begint nu pas door te dringen. Een mentaliteitsverandering is nodig. Nochtans zijn er heel wat jongeren die voor een vegetarische of veganistische voeding kie-zen, maar het is een kleine groep die te weinig navolging kent. De overheid is blijkbaar blind voor al deze gezondheidsproblemen.

Goudsbloemzalf
Goudsbloemzalf is de meest gebruikte zalf binnen het gezin. Ze wordt gemaakt van een eenvoudige tuinbloem, goudsbloem of calendula. Ze wordt gebruikt bij huiduitslag, allergie-en, eczeem, dermatitis, pijn, zwellingen en roodheid, spierkrampen, spierblessures, verstui-kingen, oogontsteking, jeuk, schimmelinfecties enz. U kunt ook zelf goudsbloemzalf maken vanuit uw eigen tuin. In de opleiding Herborist leert u dat en nog veel meer. Surf naar www.europeseacademie.be