• Er komen steeds meer nieuwe vormen van milieuvervuiling aan het licht  en nu pas aandacht krijgen terwijl de overheid al langer op de hoogte was. Er werd niets ondernomen om economische belangen niet te schaden of men heeft de ernst ervan schromelijk onderschat. Het probleem ligt niet zozeer bij één bepaalde stof die plots alle aandacht krijgt, maar in de combinatie van vele giftige stoffen, want naast PFOS zijn er de zware metalen, pcb’s,  pesticiden, fijnstof enz.

 DE VOLKSGEZONDHEID
De logica zegt dat de gezondheid van de  mens afhankelijk is  van de kwaliteit van zijn omgeving. Aan de ene kant wordt de indruk gewekt dat de moderne mens super gezond is omdat een kleine  groep hoogbejaarden steeds ouder wordt. Aan de andere kant weten we dat het niet goed gesteld is. Onze samenleving kampt met gigantische problemen, de fysieke en mentale gezondheid gaat sterk achteruit. Het aantal artsen stijgt en er is een voortdurend tekort aan verplegend personeel. Ziekenhuizen worden steeds groter net als het aantal medische interventies.  Er worden dagelijks grote hoeveelheden medicijnen geslikt. Men hoeft geen doemdenker te zijn, het volstaat om de eigen ogen te openen om vast te stellen dat het erg gesteld is. Kankers nemen toe en vooral nieuwe vormen. Eens was kanker een ouderdomsziekte, nu is het vooral de groep jongvolwassenen die getroffen wordt. Men beweert dat een op de drie vrouwen aan dementie lijdt, dat de ziekte van Alzheimer steeds meer voorkomt en op jongere leeftijd uitbreekt. Enkele jaren geleden was de kritische leeftijd 70 à 75 jaar, nu is dat 60 à 65 jaar.  Er is een verband gelegd tussen de ziekte van Parkinson en het massaal gebruik van pesticiden. De toename van ziektes staat in verhouding met de vervuiling van het milieu. Het aantal insecten is sterk teruggedrongen, veel dieren zijn met uitsterven bedreigd, de biodiversiteit neemt sterk af terwijl we iedere dag geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatopwarming. Iedereen weet het, niemand doet iets! We staren ons blind op de hoogontwikkelde geneeskunde die dagelijks mensenlevens redt, maar de oorzaak moet worden aangepakt en dat is het vervuilde milieu. Windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s hebben een gunstige invloed, maar om een honderdjarige vervuiling op te ruimen moet er meer gebeuren.

GEVAARLIJKE STOFFEN
PFOS  is een stof die behoort tot de groep van de PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) waartoe ook PFOA, PFOA, PFHxS en PFNA behoren. Uit recent onderzoek blijkt dat in 70% van de gevallen het niveau van de gevaarlijke stoffen PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten) in het bloed hoger ligt dan de voorgeschreven advieswaarden. Het gaat hier om chemische stoffen die niet in het lichaam thuishoren. Kleine hoeveelheden kan men uitscheiden of via de lever neutraliseren. Hoge concentraties verhogen de gezondheidsrisico’s. Deze gevaarlijke stoffen werden bij baby’s aangetroffen via de moedermelk. Ze breken heel moeilijk in het lichaam af, dit betekent dat ze erg lang in het weefsel aanwezig blijven. Verder stelt men vast dat met de leeftijd de concentratie van PFOS stijgt, vandaar dat het vrij veel voorkomt bij ouderen en hoogbejaarden. Er zijn meer dan 6.000 vet- en waterafstotende PFAS-stoffen die gebruikt worden om kleding waterdicht te maken, cosmetica niet te laten uitlopen of in het bluspoeder van de brandweer, brandblusapparaten, verpakkingen en zelf bij de productie van maanverband. Het verbruik  is in de samenleving zeer breed verspreid.

INVLOED OP DE GEZONDHEID
Prof. Dr. Nik Van Laerbeke, kankeronderzoeker aan de U-Gent en VU Brussel die ook meewerkt aan het PFOS-onderzoek zegt: ‘De stoffen hebben tal van effecten op de gezondheid.’ Italiaanse onderzoekers  stelden een verschrompelend effect op de testikels en penissen van mannen die in de buurt van een met PFOS vervuilde site woonden. Er is direct verband met de toenamen van teelbalkanker. PFOS verstoren de hormoonhuishouding en leveren daardoor een bijdrage aan de hormoonvervuiling, een steeds toenemend probleem dat nog te weinig werd onderzocht. Er is ongetwijfeld een verband tussen de toename van seksueel afwijkend gedrag en milieuvervuiling. Een aantal jongeren beweert dat zij gendergerelateerde identiteitsproblemen hebben en missen een uitgesproken mannelijkheid of vrouwelijkheid. Onderzoekers zien cosmetische producten als een mogelijke route van blootstelling. De aanwezigheid van PFOS verhoogt het risico op kanker sterk. Onderzoekers weten inmiddels dat het DNA wordt aangetast en verstoringen optreden waardoor de  immuniteit wordt verlaagd. Er wordt zelfs gevreesd dat de werking van het coronavaccin er door kan verminderd worden.

VOEDING
Aanvankelijk dacht men dat de PFOS vervuiling zich beperkte tot industriegebieden, nu stelt men vast dat in landbouwgebieden vaak hoge concentraties worden gemeten, maar ook gebieden waar men bij brand bluspoeder heeft gebruikt. De onderzoekers stellen vast dat de concentratie aan PFOS in het lichaam toeneemt door de consumptie van schaaldieren, vlees en slachtafval. In vervuilde landbouwgebieden treft men in aardappelen en andere groenten en vooral in eieren een te hoge concentratie aan. PFOS komt ook voor in het drinkwater en door het bereiden van gerechten in de hele voedselketen. Vooral voedsel dat geteeld wordt in de omgeving van een vervuilde hotspot heeft een zeer hoge concentratie. Dat geldt niet alleen voor voedsel uit de eigen tuin, maar ook voor landbouwgewassen of groentetelers (tuinbouw). Het gaat niet alleen om gebieden die in de nabijheid van vervuilers liggen, maar het gaat vrij ver, zelfs in beken en rivieren treft men ze aan. De eieren uit vervuilde gebieden hebben een hoge concentratie omdat kippen deze stoffen uit de vervuilde bodem pikken. De EU heeft een lijst samengesteld van risicovolle producten, maar die lijst wordt uitgebreid. In Azië is er geen verbod op het gebruik van PFOS zodat via export deze stof in Europa terecht komt.

TOXICOLOGIE
De bekende toxicoloog Prof. Dr. Tytgat (KU Leuven)  heeft al in 2017 gewaarschuwd voor het gevaar van PFOS via een door hem uitgewerkt rapport dat steunde op een vijftal internationale studies. In een studie van Dr. Walker werd al in 2014 afgeraden om eieren te eten uit een gebied dat met PFOS is besmet. In 2017 werden in grondstalen rond de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen 551 microgram per kilogram grond aangetroffen terwijl de toegelaten waarde slechts 8 microgram is. Volgens Tytgat  lopen kinderen in een zandbak met vervuild zand gevaar omdat ze gemakkelijk de vingers in de mond steken. Al sinds 2000 zijn er alarmbelletjes beginnen te rinkelen en ondanks alle onderzoeksrapporten en waarschuwingen heeft het beleid dit ernstig milieuprobleem vier jaar lang in de doofpot gestopt uit angst dat dit een afremmende effect zou hebben op de uitvoering van het Oosterweelproject, een wegennet rond Antwerpen. Dit waarschuwend rapport kwam pas vier jaar later in het openbaar, onbegrijpelijk. Het wantrouwen in de politiek stijgt sterk wegens  gebrek aan transparantie. In de EU leeft men in een akelig vervuild milieu en politici luisteren niet eens naar deskundigen of laten alarmerende rapporten in de schuif liggen.