• We leven in een tijd van grote onzekerheden, dat roept negatieve emoties op en bemoeilijkt het dagelijks leven. Anderzijds dwingt het ons tot nadenken en zet het ons aan om zelf initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen. We leven al jaren in een fluctuerende samenleving. Op het ene moment komt er geen einde aan de overvloed en op het andere moment worden we gedwongen om zuinig te zijn. Veel hangt ervan af hoe we een invulling geven aan minder prettige omstandigheden.

Zekerheid
Het begrip ‘zekerheid’ is gekoppeld aan ‘veiligheid’ of aan de afwezigheid van risico’s. Zekerheid is eigenlijk een wensdroom, iets dat we nooit echt kunnen bereiken, maar het geeft de indruk dat we ons relatief veilig voelen. Het moderne leven is complex en sterk onderworpen aan allerlei risicofactoren die we zelf niet in de hand hebben. De coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt wat onzekerheid en kwetsbaarheid betekenen. We hebben al zevenenzeventig jaar geen oorlog meer gekend en dat zorgde voor een aangenaam gevoel van zekerheid en veiligheid. Helaas heeft de oorlog in Oekraïne dit gevoel verdreven. Er is voor ons geen directe bedreiging omdat we door de NATO beschermd zijn, maar we worden helaas meegezogen in een oorlog die we niet hebben gewild. Het is een vreselijke oorlog met ongeziene brutaliteit. Misschien heeft het Westen deze oorlog onderschat en verkeerd aangepakt. De sancties tegen Rusland zijn onvoldoende efficiënt en hebben de oorlog niet kunnen tegenhouden, integendeel, ze hebben eerder de oorlog aangewakkerd. De gevolgen voor het Westen werden schromelijk onderschat. Onvoorbereid zitten we nu in een energiecrisis, is er een tekort aan grondstoffen terwijl een dreigende inflatie de prijzen de pan uit doet rijzen. Deze crisis zet een domper op het dagelijks leven en vooral op hen die het moeilijk hebben om in deze complexe samenleving het hoofd boven water te houden. De ogen sluiten en doen alsof er niets aan de hand is, leidt tot ontkenning en is een vorm van zelfbedrog.

Onderhandeling brengt zekerheid
Niet de wapens, maar onderhandeling brengt zekerheid. Het is niet gemakkelijk om met Poetin te onderhandelen. Hij heeft een ontoegankelijke persoonlijkheid, laat nooit zijn gevoelens zien met uitzondering van af en toe een spottend of beledigend lachje. Hij ziet er ziek en vermoeid uit, zijn gezicht is opgezwollen, de huid gespannen, zijn ogen liggen diep verscholen onder zijn wenkbrauwen terwijl hij zijn handen steeds samenvouwt en de voeten kruist om wat meer zekerheid vast te houden. Er werd al eerder gespeculeerd dat hij aan de ziekte van Parkinson zou lijden, maar daarvoor is zijn stem te krachtig. Tijdens de coronacrisis was hij bang om besmet te geraken en ontving hij zijn medewerkers en buitenlandse gasten op de hoek van een zes meter lange tafel. Dat wijst erop dat hij zich toen al als een risicopatiënt beschouwde. Zijn hele leven is beheerst door angst en hij leeft in een permanente toestand van bedreiging en verdediging. Een groot deel van de wereld gaat gebukt onder de gevolgen van deze krankzinnige man die niet wenst vervangen te worden. Het is vreemd dat Westerse leiders geen rekening houden met de specifieke persoonlijkheid van hun tegenstrever. Nochtans zijn er zoveel uiterlijke kenmerken waaraan we een afwijkende persoonlijkheid en gedrag kunnen aflezen. Ze verklaren voor een groot deel de wijze waarop iemand beslissingen neemt of juist niet neemt. Onderhandelaars zijn blijkbaar niet vertrouwd met persoonlijkheidsanalyse, missen persoonlijkheidskennis en hebben een gebrek aan psychisch inzicht, vandaar dat hun onderhandelingen zo weinig opleveren. Rusland heeft het tweede grootste leger van de wereld, ook al functioneert het niet goed en zijn de militairen weinig gemotiveerd, het is een zware overmacht tegenover het veel kleinere leger van Oekraïne dat alleen met de hulp van het westen enige betekenis heeft. Rusland is bovendien een onmetelijk groot land en telt 140 miljoen inwoners. Oekraïne telt 40 miljoen inwoners waarvan 10 miljoen gevlucht zijn. Het is een illusie dat Oekraïne deze oorlog kan winnen, zelfs niet met de hulp van het Westen. Noch Napoleon, noch Hitler hebben de Russen kunnen verslaan en Zelensky kan dat ook niet. Met alle respect voor zijn doorzettingsvermogen en koelbloedigheid zou het toch beter zijn dat hij zijn kaki t-shirt zou ruilen voor een wit hemd, de kleur van de vrede. Met een vredelievende boodschap bereikt hij meer. Oekraïne mag niet capituleren, maar moet het geloof in een gewapend verzet opgeven en de weg van de diplomatie betreden. Het Westen, de EU en de NATO moeten hem hiervan overtuigen. Alleen onderhandelen kan vrede brengen met de sancties als drukmiddel. Rusland wil ook van deze oorlog af, er sneuvelen te veel soldaten aan beide kanten, het kost ontzettend veel geld en het land geraakt steeds verder geïsoleerd. Buiten Syrië heeft Rusland nauwelijks bondgenoten. Bovendien staat hun economie op instorten nu ze de gaskraan zelf dichtdraaien. Rusland heeft voorlopig geen andere afnemers van gas omdat de infrastructuur ontbreekt terwijl het Westen alles in het werk stelt om van het Russisch gas af te geraken door op groene energie over te schakelen, maar dat heeft tijd nodig. Wij vragen ons af welk voordeel het Westen heeft bij een totale isolatie van Rusland! Angela Merkel was van mening dat een goede handelsbetrekking zekerheid brengt en ze heeft gelijk.

Er zijn alleen verliezers
Oekraïne betaalt nu al een te zware prijs, naast het verlies aan strijdkrachten zijn er veel burgers omgekomen waaronder kinderen. Een land in expansie is totaal ontredderd. Dagelijks zien we op tv de schrijnende beelden van diep menselijk leed. We lezen de angst en het verdriet in de ogen van jong en oud. Mooie dorpen en trotse steden zijn aan flarden geschoten, een groot deel van hun industrie functioneert onvoldoende of is helemaal uitgeschakeld. De graanschuur van de wereld is bedreigd, hoewel het graanexport moeizaam in beweging is gekomen. Ondanks hevig verzet palmt Rusland steeds meer grondgebied in het Zuiden en het Oosten in. Ga naar de onderhandelingstafel want er zijn alleen verliezers. Er moet dringend een neutrale onderhandelaar komen met concrete en haalbare voorstellen anders geraakt de westerse samenleving ontwricht en loopt onze bestaanszekerheid gevaar. Het voorstel van de EU om vrijblijvend 15% energie te besparen brengt geen fundamentele oplossing. Poetin kijkt met binnenpretjes toe hoe de sancties die tegen hem zijn gericht nu als een boemerang op het Westen terugkomt. Het kan niet dat men nu al plannen maakt voor de komende winter, we willen dringend van deze oorlog af. Alleen een luisterend oor aan de onderhandelingstafel lost geopolitieke tegenstellingen op en verhoogt de hoop op vrede.

Zekerheid zelf opbouwen
Ook in tijden van onzekerheid kunnen we zekerheid opbouwen, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. De eerst stap is leren relativeren, de tweede stap is accepteren en de derde stap is oplossingen bedenken. We hebben geen oorlog nodig om tot het besef te komen dat we al decennialang op talrijke niveaus verkeerd bezig zijn geweest. We leven op een berg van zinloze overvloed met een enorme milieuvervuiling als gevolg en gigantische gezondheidsproblemen. Het vervuilde milieu bedreigt niet alleen de natuur en het klimaat, maar ook onze gezondheid, onze psychische weerstand en ons welbevinden. De consumptiemaatschappij werkt verslavend door goed verpakte en veelvuldige reclameprikkels die ons koopgedrag bepalen. Het is jammer dat we pas veranderen nu we weer eens met de neus op de feiten worden geduwd.

Minder is meer
‘Minder is meer’ is de titel van een boek dat veel aandacht kreeg. De auteur Jason Hickel toont daarin aan dat ons huidig economisch systeem niet in staat is om de klimaatopwarming tegen te gaan, noch om de economische instorting te verhinderen. We hebben eerder de neiging om te zeggen dat juist dit economisch systeem aan de basis ligt van de ecologische ramp en maatschappelijke problemen. Het echte probleem is dat men niet consequent is. We zien dat sommige auteurs, leiders, activisten en politici mooie boodschappen uitkramen, maar zelf niet het goede voorbeeld geven. Een vleesetende professor komt vertellen dat het veganisme het milieu kan redden, wat correct is. Waarom geeft hij niet het goede voorbeeld. We zien milieuactivisten na een betoging bij een fastfoodketen aanschuiven. Al decennialang verdedigen we de natuurlijke levenswijze met de daarbij behorende gezonde voeding. Mensen die vlees eten gebruiken 2.500 à 3.000 kcal per dag terwijl vegetariërs met 1.000 à 1500 kcal per dag toekomen, zeker als een deel van hun voedsel rauw wordt gegeten. Plantaardig voedsel verteert beter en geeft een hoog verteringsrendement. Alles wat we rauw eten levert onbeschadigde nutriënten en heeft geen energie nodig bij het bereiden. We kunnen fruit, bessen, watervruchten, groenten, noten, zaden en pitten rauw eten. Landbouw is een van de grootste vervuilers, zeker wat de veeteelt betreft, o.a. door de uitstoot van stikstof. Het is vreemd dat de overheid niets onderneemt om het vleesverbruik te ontmoedigen. Het woord ‘vlees’ komt niet eens over hun lippen.

Nieuwe levenswaarden
We hoeven niet te kiezen voor een sober monnikenleven, integendeel, laten we op een ecologisch verantwoorde wijze genieten van de veelheid en verscheidenheid waarover we beschikken. Maak een bewuste keuze en plan uw leven zelf. Geloof in uw zelf en uw vele mogelijkheden door meer zelfzekerheid uit te bouwen. Met een positieve uitstraling biedt u een nieuwe boodschap aan. We moeten ons bezinnen op nieuwe en haalbare levenswaarden. Het is belangrijk dat we een zinvolle invulling geven aan ons leven. Dat doen we door een onderscheid te maken tussen echte en valse levenswaarden. Te lang heeft een groot deel van de bevolking geloofd in de verkwistende consumptiemaatschappij en die zorgt alleen voor een kortstondige en oppervlakkige voldoening met een bittere nasmaak. Veel mensen zijn op zoek naar echte levenswaarden. We zien dat gezinnen de weg naar de eenvoud hebben gevonden. Een wandeling met het gezin door een gesloten bos of een open heidegebied geeft voldoening en levensvreugde, zeker als men zich verbonden voelt met de grootsheid van de natuur. We hoeven niet iedere vorm van vermaak af te schaffen, integendeel, vrijetijdsbesteding is waardevol en werkt inspirerend. Door de digitalisering verzwakt bij veel mensen de verbeelding omdat ze er nog te weinig gebruik van maken. Het kleine scherm toont u heel de wereld, brengt u op ieder ogenblik van de dag of nacht een stroom van informatie. We hoeven zelf niets te ondernemen, het komt allemaal ongevraagd naar ons toe. We missen in de media goede voorbeelden die navolging oproepen. Nochtans zijn er nog brave kinderen en zorgzame ouders, maar zij halen de media niet.

Energiebesparende tips
Nu de energiecrisis toeslaat, probeert iedereen goede tips te verzamelen om zuinig met energie om te gaan. Het is jammer dat men uit noodzaak de kerncentrales langer gaat openhouden en dat eerder stilgelegde kolencentrales terug in werking worden gezet. De moeilijk tot stand gekomen milieuresultaten worden daarmee teruggeschroefd. We moeten niet alleen nu, maar ook als deze crisis voorbij is spaarzaam leren omgaan met energie. Op langere termijn zullen we misschien uitsluitend gebruik kunnen maken van groene energie. Nu is het nog ons behelpen met beperkte mogelijkheden.

 • Zet de thermostaat 1 graad lager en u bespaart 6 à 7 % aan energie.
 • Trek binnenshuis een warme trui aan op koude dagen.
 • Beweeg voldoende dan verbetert u de bloedcirculatie en krijgt u een warm gevoel.
 • Laat de deksel op de kookpot zodat er minder warmte verloren gaat.
 • Zorg dat de radiatoren vrij blijven zodat ze hun warmte optimaal afgeven.
 • Zet geen zetel te dicht bij een radiator.
 • Bewaar warme dranken in een thermoskan.
 • Hang de was liever op een droogrek dan in de droogkast.
 • Zorg voor voldoende verluchting en een gezonde relatieve luchtvochtigheidsgraad.
 • Als u een oven gebruikt, doe de deuren niet te vaak open.
 • Gebruik een waterbesparende douchekop.
 • Dicht spleten af met strips, maar zorg dat er nog voldoende verluchting is.
 • Maak gebruik van kaarsen, maar hou rekening met de brandveiligheid.
 • Eet minder of geen vlees, want de vleesindustrie is energieverslindend.
 • Eet een deel van uw voeding rauw, dan heeft u minder voedsel nodig.
 • Doe uw aankopen bewust, want de voedselverspilling is zeer groot.
 • Warm geen gekookt voedsel opnieuw op, dat is waardeloos.
 • Denk eraan, voedselrestjes zijn vaak ‘bacterienestjes’.

Persoonlijkheidsanalyse
Om uw gevoel van zekerheid te versterken en u te wapenen tegen onzekerheid kan het volgen van een opleiding of een open cursus op een van de vier leslocaties van de Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg een goede keuze zijn. Meer dan ooit hebben we meer zekerheid, maar vooral ‘zelfzekerheid’ nodig om weerstand te bieden tegen de maatschappelijke druk, de negatieve invloeden van het vervuild milieu en de gevolgen van de oorlog. Volg de open cursus Persoonlijkheidsanalyse om de persoonlijkheid van uzelf en anderen vanuit uiterlijke kenmerken en eigenschappen af te leiden. Het raadplegen van de website www.europeseacademie.be kan uw leven en dat van uw gezin in positieve zin grondig veranderen.

Droogte
Wie durft nog te twijfelen aan de opwarming van de aarde, nu we zelf meemaken hoe het groene landschap op korte tijd is veranderd in een droog, bruin en haast levenloos uitzicht. Abnormale hoge temperaturen beletten ons om normaal te leven. Airco’s brengen verkoeling, maar verbruiken veel energie en belasten het milieu extra. Enorme bosbranden in het zuiden en het oosten van Europa, maar ook elders in de wereld bewijzen dat de grenzen van de opwarming van de aarde zijn bereikt. Uiteraard zijn weersomstandigheden wisselvallig en is deze warme, droge zomer misschien een uitzondering. Wetenschappers betwijfelen dat en stellen een negatieve evolutie vast. Het wordt steeds warmer, droger, maar ook natter. Gletsjers verdwijnen, ijsbergen breken na duizenden jaar af en de temperatuur van het zeewater stijgt, waardoor het leven onder water wordt aangetast. Er zijn natuurkrachten die hierbij een rol spelen, maar honderd jaar industriële vervuiling heeft dit proces versneld.

Dauwtrappen
Dauwtrappen is een eeuwenoud gebruik dat tot de volksgeneeskunde behoort. Het volstaat even de schoenen en sokken uit te trekken en op blote voeten door het natte, bedauwde gras in de ochtend te wandelen. Dit zorgt niet alleen voor een aangenaam gevoel, maar heeft een sterke invloed op de gezondheid en vooral op een betere doorbloeding. Ons hele lichaam reflecteert in onze beide voeten zodat ook onze organen er gunstig door beïnvloed worden. Als u regelmatig tijdens de zomer gaat dauwtrappen, zult u voortaan tijdens de winter geen koude voeten meer krijgen. Dauwtrappen is een goede manier om u beter te aarden en om een verbinding met de natuur aan te gaan. Tijdens het dauwtrappen ontdekt u bovendien de schoonheid uit uw omgeving en u komt tot rust.

10 Tips om stress te overwinnen

 • Probeer regelmatig te lachen, want lachen is gezond en verdrijft donkere gedachten.
 • Durf regelmatig eens ‘nee’ te zeggen, vooral tegen uzelf, maar ook tegen anderen.
 • Sla geen hulp af. U hoeft niet alles alleen te doen.
 • Plan uw dagtaak, maar zorg dat er nog ruimte is om te ontspannen.
 • Indien de stress uw leven probeert in te nemen, bezoek dan een relaxatietherapeut.
 • Leer bewust omgaan met internet en sociale media en wordt er geen slaaf van.
 • Kweek de gewoonte aan om dagelijks een korte wandeling te maken.
 • Wandelen is ideaal om de slaapkwaliteit te verbeteren.
 • Wees matig met alcohol, nicotine en cafeïne.
 • Eet dagelijks vers, rijp fruit, bessen, watervruchten, noten, zaden of pitjes.

Kruiden tegen stress
Kruiden versterken uw stressmechanisme en zorgen ervoor dat uw weerstand tegen stress wordt verhoogd. Kruiden werken bijzonder goed vanuit een omkadering zoals in combinatie met een wandeling, een positieve instelling, een geordend leven en een gezonde voeding. De klassiekers zijn:

 • Citroenmelisse
 • Ginseng
 • Kamille
 • Oranjebloesem
 • Passiebloem
 • Sint-Janskruid
 • Slaapmutsje
 • Valeriaan

Zachte middelen tegen zonnebrand
De mens is van nature uit een schaduwwezen en kan niet tegen langdurige blootstelling aan de zon. Huidspecialisten waarschuwen voor de toename van huidkanker. Daarom is het nodig dat zonnekloppers na het zonnen hun huid extra goed verzorgen. Het gebruik van zalf en olie wordt afgeraden omdat onderzoekers vaststellen dat dergelijke middelen de huid beletten om de overvloed aan warmte af te geven. Een wikkel uit kwark of yoghurt wordt aanbevolen omwille van de afkoelende werking. Bovendien zullen de aanwezige melkzuren bij blaasjes of beschadigde huid zorgen voor een ontstekingsremmende werking. Appelazijn of eventueel citroensap verdund met water (1/6) kan eveneens gebruikt worden om pijn bij zonnebrand te verlichten. Deze zuren trekken de bloedvaten samen. Niet aan te bevelen bij open wonden, dan is het gebruik van honing een uitstekend middel dat ontsmet en geneest. Bij een open wond gaat u voorzichtig te werk door weinig honing te gebruiken wegens zijn uitzonderlijke krachtige werking. Een open wond moet zich traag sluiten.

Boeken van Jan Dries
Regelmatig wordt er gevraagd naar de boeken van Jan Dries. De Europese Academie verkoopt geen boeken, u kunt ze bestellen bij de uitgever www.sterckendevreese.nl

 • Genezen met kruiden
 • Genezen met voeding
 • Immuniteit
 • Alzheimer
 • Een platte buik in enkele weken tijd

Altijd moe!

Meer gezondheidsinformatie: www.europeseacademie.be
Contact: europeseacademie@skynet.be
Adres: Reinpadstraat 9, B-3600 Genk
Telefoon: 089-35 52 46