+32-(0)89 355246

Persoonlijksheidsanalist

Persoonlijkheidsanalist
om de aangeboren persoonlijkheid te bepalen.

Een Persoonlijkheidsanalist heeft als taak op een directe en correcte manier de aangeboren persoonlijkheid (temperament) van iemand te bepalen. Een ideale opleiding voor iedereen die professioneel met mensen werkt zowel in de zorgsector, de dienstverlenende beroepen als in de verkoop. In de meeste beroepen heeft men contact met cliënten of klanten en is het belangrijk deze beter te leren kennen vanuit hun directe gedrag, constitutie en gezichtsstructuren en uiterlijkheden.

Beroepsprofiel
Een Persoonlijkheidsanalist heeft als taak op een directe en correcte manier de aangeboren persoonlijkheid van iemand te bepalen. De lichaamsbouw, de persoonlijkheid, smaakvoorkeur, kleurgevoel, het gedrag, de manier waarop men zich kleedt of met bepaalde situaties omgaat, worden door het DNA bepaald. We erven kwaliteiten van onze ouders en grootouders. Vanuit deze analyse bepaalt u de sterke en zwakke kanten van uw cliënt. De sterke kanten bouwt u verder uit en de zwakke kanten versterkt u. Sinds de ontwikkeling van de genetica spreekt men in de psychologie van de biologische benadering. Vanuit de Persoonlijkheidsanalyse is het mogelijk dat u individuele adviezen aanreikt en uw cliënten individueel begeleidt. Dit zorgt voor een compleet nieuwe, maar efficiënte zorg- en dienstverlening.

Professionele werkzaamheden
Als Persoonlijkheidsanalist kunt u in alle zorg- en dienstverlenende beroepen een uitzonderlijke taak vervullen. Overal waar men met mensen werkt, loopt het vaak mis. Vaak staat men machteloos omdat het inzicht in de menselijke persoonlijkheid ontbreekt. Overal wordt nog vanuit een globale benadering gewerkt en reikt men algemene adviezen aan die weinig zinvol zijn. Een Persoonlijkheidsanalist is niet alleen werkzaam in de zorgsector, maar in haast alle sectoren omdat werknemers mensen zijn. In het bedrijfsleven kampt men met enorme problemen omdat steeds meer werknemers hun weg niet meer vinden in deze snel veranderende wereld. In de verkoop bijvoorbeeld is men permanent bezig met mensen die een keuze moeten maken bij een aankoop en vaak overvallen worden door twijfels, moeilijk beslissingen kunnen nemen of een uitstelgedrag vertonen. Het is voor een verkoper belangrijk dit meteen in te schatten en de koper behulpzaam te zijn om een juiste beslissing te nemen. Persoonlijkheidsanalyse is onmisbaar bij het solliciteren of het aanwerven van personeel. Door het observeren van uiterlijke kenmerken, gedrag, lichaamstaal, kleding enz. is een Persoonlijkheidsanalyse snel gemaakt en benadert men iedereen individueel, d.w.z. vanuit zijn persoonlijkheid. Als Persoonlijkheidsanalist bent u een bemiddelaar, een begeleider en een coach. Deze opleiding kan een bijkomende competentie in uw huidig beroep zijn.

Op zoek naar de diepere oorzaak
Mensen kampen met eenvoudige tot complexe problemen en zoeken de oorzaak bijna altijd buiten zichzelf. Ze omschrijven zich als slachtoffer van hun opvoeding, een conflict, de omgeving of de samenleving. Ervaring en onderzoek leert ons dat de echte en diepere oorzaak bijna altijd direct of indirect in de persoonlijkheid is terug te vinden. Negatieve invloeden uit de omgeving zijn meestal uitlokkende factoren, maar geen oorzaak. Doordat u de persoonlijkheid van uw cliënt versterkt, overwint men gemakkelijker het probleem en bouwt men een psychische weerstand op. Door een persoonlijkheidsanalyse verwerft u inzicht in de complexiteit van een probleem en reikt u van daaruit een individuele, maar vooral een blijvende oplossing aan. Een persoonlijkheidsanalyse bezorgt u een ruim aanbod aan informatie over de levensaspecten van de cliënt en zijn omgeving.

Persoonlijkheidsvorming en persoonlijke groei
Een persoonlijkheidsanalyse hoeft niet alleen gericht te zijn op mensen met problemen, iedereen is op zoek naar zichzelf. Zelden wordt de veelgestelde vraag: Wie ben ik? beantwoord. Een persoonlijkheidsanalyse is voor iedereen interessant, niet alleen om zichzelf te leren kennen, maar vooral om zich persoonlijk te versterken, een beter mens te worden, zich tijdig te kunnen wapenen tegen de vele gevaren en negatieve invloeden uit de omgeving zoals een burn-out of depressie. Persoonlijkheidsvorming en persoonlijke groei is enkel mogelijk door de persoonlijkheid te doorgronden. Een persoonlijkheidsanalyse toont aan of men stressgevoelig is, of men over een sterk of zwak uithoudingsvermogen beschikt, voor welke job men geschikt is enz. Persoonlijkheidsanalyse is een ideale methodiek om de studierichting of de beroepskeuze te bepalen of bij het aanwerven van personeel.

Het verloop van de opleiding
Een E-opleiding of digitaal ondersteunend afstandsonderwijs is vanuit de moderne mogelijkheden onbegrensd en biedt enorm veel voordelen. Voor het verloop van een E-opleiding surft u naar de afzonderlijk rubriek: Praktijkgericht studeren.

Leerprogramma
De opleiding begint met Typologie omdat u mensen moet leren typeren. Waarom is de ene persoon een vrolijk open type en de andere persoon gesloten, afstandelijk en moeilijk bereikbaar. Dat heeft met het DNA te maken. We zetten een volgende stap en observeren de constitutie en de gezichtsstructuren en bepalen aan uiterlijke kenmerken de aangeboren persoonlijkheid. De lichaamstaal en uiterlijkheden dragen eveneens hiertoe bij. Er gaat voldoende aandacht naar gesprekstechnieken omdat communicatie belangrijk is. In de Psychosociale basiskennis wordt ingegaan op de psychologie, psychopathologie, de psychofarmacologie (beperkt) en uiteraard de psychotherapie.

Leerinhoud
Een opleiding is een traject dat uit meerdere trajectschijven is opgebouwd. De E-opleiding Persoonlijkheidsanalist bestaat uit drie belangrijke trajectschijven en twee geïntegreerde trajectschijven. Een trajectschijf is vergelijkbaar met een vak uit het traditioneel onderwijs, maar is ruimer opgevat terwijl het accent ligt op het afleggen van het traject.

  • Typologie
  • Fysionomiek
  • Gesprekstechnieken en communicatie
  • Lichaamstaal
  • Psychosociale basiskennis (psychologie, psychopathologie, psychotherapie)

Typologie
Tijdens het traject Typologie leert u de persoonlijkheid analyseren vanuit gesprekken en situaties. Waarom is iemand een introvert of extravert type? Waarom hebben sommige mensen een ingewikkelde persoonlijkheid of een moeilijk gedrag? Hoe gedraagt men zich in een bepaalde situatie of hoe reageert men op bepaalde feiten? Typeren van mensen is belangrijk omdat u doordringt tot het DNA van de persoonlijkheid. We passen de typologie van de vier temperamenten toe door persoonskenmerken te vergelijken met de eigenschappen van de vier elementen. Het is een creatieve typologie die tot de verbeelding spreekt en daardoor bevattelijk is.

Fysionomiek
Bij de trajectschijf Fysionomiek of gelaatkunde leert u mensen observeren om vanuit het gelaat de persoonlijkheid of het temperament te bepalen. U houdt rekening met de constitutie of de aangeboren fysieke structuren, eigenschappen en fenomenen die veel zeggen over iemand zijn innerlijke wereld. U observeert cliënten en leidt daaruit specifieke persoonskenmerken af. Het is een wetenschappelijk onderbouwde discipline die o.a. gebruikt wordt bij forensisch onderzoek. Het grote voordeel van fysionomiek is dat u cliënten tijdens een gesprek onopvallend analyseert en uw gesprek daarop aanpast.

Gesprekstechnieken en communicatie
Gesprekstechnieken en communicatie is geïntegreerd in de trajectschijf Typologie, Fysionomiek en Psychotherapie. U leert diverse gesprekstechnieken beoefenen alsook het afnemen van een intakegesprek. Dat is heel belangrijk omdat het intakegesprek de basis is van iedere vorm van zorg- en dienstverlening.

Lichaamstaal
Lichaamstaal behoort tot de non-verbale communicatie en is door zijn spontaniteit onbetwistbaar juist. De lichaamstaal maakt deel uit van de persoonlijkheid want iedereen uit zich volgens zijn aangeboren temperament. Een vurig persoon heeft een totaal andere lichaamstaal dan een in zichzelf gekeerde persoonlijkheid.

Psychosociale basiskennis
De Psychosociale basiskennis voldoet aan de PLATO-eindtermen die in Nederland sinds 2017 van toepassing zijn en door de universiteit van Leiden zijn ontwikkeld. Deze belangrijke trajectschijf is opgebouwd uit drie geïntegreerde trajectschijven namelijk, Psychologie, Psychopathologie en Psychotherapie. In de Psychologie maakt u kennis met een aantal begrippen die eigen zijn aan dit vak. In de Psychopathologie worden de meest voorkomende stoornissen besproken en aangetoond hoe men deze kan herkennen. De Psychopathologie steunt op de DSM-5, het internationaal classificatiesysteem. In de Psychotherapie maakt u kennis met een aantal disciplines om vanuit de persoonlijkheidsanalyse bepaalde stoornissen op te lossen of het genezingsproces te ondersteunen door de cliënt weer in harmonie te brengen met zichzelf zodat men bewust omgaat met zijn persoonlijkheid.

Studiebelasting en moeilijkheidsgraad
U bepaalt zelf de studiebelasting aan de hand van uw leerritme en de beschikbare tijd. Drie maanden is een minimum studiebelasting omdat u zich deze kennis moet eigen maken en vooral in de praktijk moet leren omzetten. Er is een maximum studiebelasting voorzien van zes maanden die eventueel kan verlengd worden.

Studieniveau
Deze E-opleiding is op hoger cognitief niveau, terwijl de moeilijkheidsgraad best meevalt omdat door de praktijkgerichte leermethode en de digitale ondersteuning studeren anders verloopt. Studeren is een creatieve bezigheid geworden waarbij u veel zelf regelt. Alles is in een eenvoudige en begrijpelijke taal geschreven. Bovendien worden linken gelegd met andere digitale mogelijkheden. U wordt digitaal ondersteund en begeleid. Na iedere trajectschijf wordt u geëvalueerd om na te gaan in welke mate u zich deze kennis al hebt eigen gemaakt. Bijsturing is de meest normale zaak bij iedere opleiding. Studeren is altijd een avontuur, maar met aangename verrassingen.

Inschrijving
U neemt zelf de beslissing op het ogenblik dat u overtuigd bent dat deze E-opleiding voor u een persoonlijke verrijking is en nieuwe mogelijkheden biedt. Contacteer ons als u aanvullende informatie wenst.
Inschrijving: via inschrijfformulier in de menubalk.

Studiebelasting: 32 leseenheden. Dat stemt overeen met 96 lesuren.
Studieduur: 3 à 6 maanden volgens eigen leerritme
Studiekosten: € 670
Leermethode: E-cursus, Praktijkgericht
Certificaat: Persoonlijkheidsanalist
Startdatum: Zelf te bepalen