+32-(0)89 355246

Opleiding – Persoonlijkheidscoach

Avondopleiding te Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht.

INFORMATIE OPLEIDING

Persoonlijkheidscoach (personality coach) is een aantrekkelijk en zinvol beroep dat beantwoordt aan de behoefte in onze huidige samenleving waarin alles zo snel verandert dat veel mensen zich vergalopperen, de oriëntatie verliezen, uitgeput geraken en niet meer in staat zijn goed te functioneren. Stress, burn-out of depressieve neigingen zijn slechts uitingen van een verwarde wereld. Mensen zijn steeds meer op zoek naar de diepere menselijke waarde en willen een positieve invulling aan hun leven geven, maar dat lukt niet altijd. De Persoonlijkheidscoach biedt de nodige hulp aan.
De behoefte aan goed opgeleide Persoonlijkheidscoaches is in onze huidige samenleving zeer groot. Door het feit dat mensen zich niet goed in hun vel voelen, kampen ze met talrijke emotionele en psychische problemen in hun privéleven dat zich reflecteert op de werkvloer. In het bedrijfsleven beseft men dat het rendement van een werknemer afhankelijk is van de kwaliteit van zijn persoonlijkheid. Daarom wordt in deze opleiding het privéleven en het beroepsleven nauw aan elkaar gekoppeld. Gedrag en competentie zijn aan de persoonlijkheid gekoppeld. Het bedrijfsleven is een eenzijdige prestatiegerichtheid voorbijgestreefd omdat wetenschappers ontdekten dat efficiëntie integraal deel uitmaakt van de persoonlijkheid.

Een Persoonlijkheidscoach begeleidt cliënten vanuit hun aangeboren persoonlijkheid op weg naar een duurzame en zachte verandering met als doel zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en hun competenties te verbeteren en uit te breiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van originele en efficiënte methodes en technieken zoals de persoonlijkheidsanalyse om een van de vele te noemen. We achterhalen hiermee de genetisch vastgelegde persoonlijkheid van de cliënt om hem individueel te coachen. Er zijn ontzettend veel boeken geschreven die uitpuilen van goede adviezen, maar ze zijn te algemeen en niet voor iedereen geschikt. Men heeft te lang geloofd in de maakbare mens, terwijl de Persoonlijkheidscoach vertrekt vanuit het individu met al zijn verborgen mogelijkheden. Dit is een unieke benadering die alleen in deze opleiding wordt toegepast.

Kansen creëren

Coachen is kansen creëren door interactie tot stand te brengen, door de cliënt op een aanvaardbare wijze te confronteren met zijn problemen, struikelblokken of valkuilen die hem beletten het gewenste doel en profiel in zijn leven te bereiken. Veel problemen ontstaan doordat men niet kan doordringen in de groeiende complexiteit en de onbeheersbaarheid van de huidige samenleving. De weg van de eenvoud biedt concrete handvaten om vanuit een eenvoudige aanpak aan een efficiënte coaching vorm te geven. De Persoonlijkheidscoach leert cliënten de motivatie in eigen hand te nemen door hen vertrouwd te maken met motivatie-modellen, vernieuwde inzichten te brengen, door motivatieprofielen op te stellen en vooral door motivatie meetbaar te maken.
De taak van een Persoonlijkheidscoach situeert zich op het vlak van de persoonlijkheid, de persoonlijkheidsontwikkeling en vorming en vertrekt vanuit de persoonlijke aanleg, talenten en mogelijkheden die in ieder mens potentieel aanwezig zijn. De Persoonlijkheidscoach begeleidt zijn cliënt om efficiënt te functioneren binnen talrijke levensaspecten op emotioneel, psychisch, mentaal en sociaal vlak, zowel privé als in het bedrijfsleven. De taak van een Persoonlijkheidscoach is niet vergelijkbaar met die van een psychotherapeut. Het onderscheid is duidelijk omdat een psychotherapeut zich hoofdzakelijk bezig houdt met cliënten met een afwijkend gedrag of die aan psychische aandoeningen lijden, al dan niet gerelateerd aan gedrag, persoonlijkheid of erfelijkheid.

Praktische gegevens

Duur: 2 jaar

Diploma:
Persoonlijkheidscoach

Beroepsmogelijkheden:
Kan in hoofd- of bijberoep of in dienstverband

Leseenheden: 40 leseenheden per academiejaar
Lesdagen en lesuren
Zie lesrooster.

Inschrijving:
Via inschrijfformulier in de menubalk.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van de vooruitbetaling van het lesgeld.

Studiekosten academiejaar

EAng is een vereniging zonder winstoogmerk en een niet gesubsidieerde onderwijsinstelling. Om de objectiviteit en neutraliteit te handhaven wordt niet ingegaan op sponsoring. Voor haar werking is zij volledig afhankelijk van het lesgeld. Toch wordt dit lesgeld uitzonderlijk laag gehouden, zodat iedereen de kans krijgt een opleiding te volgen.

Lesgeld, inclusief premies Beroepsaansprakelijkheid, voor wie met de opleiding start in 2018:
Academiejaar 2018-2019 – 1e jaar: € 895, waarvan € 295 te voldoen bij inschrijving en het restant ad € 600 na ontvangst van de factuur.
Academiejaar 2019-2020 – 2e jaar: € 995

Voor studenten die aan spreiding van betaling doen wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.

Het totale lesgeld wordt betaald door middel van overschrijving met vermelding van “naam en voorletters”, “de opleiding”, “de leslocatie” en “het factuurnummer”. Ibannummer: BE36 0682 0853 6081 t.n.v. Europese Academie, Reinpadstraat 9, B-3600 Genk.

Annulering vooruitbetaling:
De vooruitbetaling wordt niet terugbetaald maar blijft één jaar geldig of kan verrekend worden bij het volgen van een open cursus.

Stopzetting opleiding
:
Bij stopzetting van de opleiding wordt het lesgeld niet terugbetaald. Mits schriftelijke verwittiging vóór 1 december, ontvang je op aanvraag een ‘Waardebon Open Cursussen‘ voor 1/3 van het betaalde lesgeld met een geldigheidsduur van twee jaar vanaf uitgiftedatum. De waardebon is op naam en niet overdraagbaar.

Niet begrepen in het lesgeld:
– Studieboeken
– Nota’s (fotokopieën)

De Overheid heeft 2,9 miljoen euro vrijgemaakt om de coach te stimuleren om werknemers weer gezond te maken zodat ze beter bestand zijn tegen stress, burn-out en de werkdruk.

De Vlaamse minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen heeft 2,9 miljoen euro vrijgemaakt om het coachen op de werkvloer financieel te ondersteunen. De werknemers kunnen de werkdruk niet langer aan, worden ziek en zijn soms maandenlang afwezig. Dat kost de overheid enorm veel geld en daarom zoekt men naar ondersteunende mogelijkheden. Bedrijven krijgen subsidies  als ze beroep doen op een coach. Het gaat hier niet om een bedrijfscoach die het werk moet reorganiseren, maar om een coach die gericht is op de versterking van het welzijn en de gezondheid zodat werknemers zich kunnen wapenen tegen stress, pesterij en conflictsituaties. Alles is gericht op het verbeteren van de psychische en fysieke gezondheid. Minister Vandeurzen zegt: ‘De coaches stimuleren werknemers om te kiezen voor gezonde alternatieven. Vooral bij KMO’s  is de nood aan coaching groot, want die doen het minst aan ziektepreventie.’ Volgens recente cijfers kan één op de drie de werkdruk niet meer aan en komen evenveel vijftigplussers terecht in een sociaal vangnet van brugpensioen, ziekteverzekering of werkloosheidsuitkering. De problemen zijn gigantisch en hebben het alarmpeil bereikt. Dat is de reden waarom de overheid ingrijpt.

Persoonlijkheid als uitgangspunt
Men lost de problemen niet op door tijdens de middagpauze pilates of bodysculping aan te bieden of het zwembad in te duiken of even tussendoor een fitnesscentrum te bezoeken. Vaak geraakt hierdoor het werkritme zodanig verstoord dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Dit complexe probleem moet in de kern worden aangepakt anders zijn al deze goedbedoelde initiatieven pleisters op een houten been. Werknemers moeten beter bestand zijn tegen de werkdruk en werkgevers moeten nieuwe werkmodellen introduceren. De opleiding Persoonlijkheidscoach beantwoordt aan deze verwachtingen. Gezondheid op de werkvloer kan alleen verbeteren door een totale aanpak, door de grens tussen thuis en werkvloer op te heffen. Gelukkige en gezonde werknemers functioneren zowel thuis als op de werkvloer prima. Wie zijn werksituatie wil verbeteren, begint bij zichzelf. De oorzaak van veel problemen vinden we terug in de persoonlijkheid. Werknemers met een sterke persoonlijkheid beschikken over een hoge psychische weerstand en kunnen hun werk beter aan of ze lossen de problemen zelf op. Werknemers met een zwakke persoonlijkheid missen discipline, doorzettingsvermogen en ambitie. Ze zijn slachtoffer van pesterijen, nemen geen initiatieven, zien tegen alles op, sleuren zich door het leven en missen arbeidsvreugde terwijl het risico op depressie of burn-out zich vergroot. Door te werken aan de persoonlijkheid bereikt men alle aspecten van het leven. Werknemers zijn mensen met een eigenheid en gevoelens en blijven dat ook binnen een productieproces of achter een computer.

Persoonlijkheidsanalyse
De tweejarige deeltijdse opleiding tot Persoonlijkheidscoach is praktijkgericht en voldoet aan de noden van het moderne bedrijfsleven. De kracht van het beroepsprofiel ligt in de persoonlijkheidanalyse. Iedere werknemer die een coachtraject volgt ondergaat vooraf een persoonlijkheidsanalyse zodat men de sterke en zwakke kanten van de werknemer kent. Van daaruit worden individuele adviezen geformuleerd die zelfs binnen een groepstraining behouden blijven. Hiermee onderscheidt de Persoonlijkheidscoach zich van andere  coachen, die globale adviezen verstrekken waar een groot deel van de deelnemers niets aan heeft. Het is al te gemakkelijk iemand aan te bevelen om door te zetten terwijl het juist bij hem of haar aan wilskracht ontbreekt. Als Persoonlijkheidscoach brengt men via trainingen bepaalde werknemers inzicht, discipline en doorzettingsvermogen bij, terwijl men juist anderen leert omgaan met hun geestdrift en energie door deze beter te doseren of te verspreiden zodat men niet te snel opbrandt. Persoonlijkheidsanalyse steunt op persoonlijkheidsleer, psychologie, psychopathologie en psychotherapie. De psychosociale basiskennis voldoet aan de PLATO-eindtermen die in opdracht van de Zorgverzekeraars door de universiteit van Leiden zijn opgesteld en die sinds 2017 een terugbetaling in Nederland voorzien.

Work – life balans
De wisselwerking tussen werk en thuis zit in de knoop. Werk en privé zijn nog in bijna alle bedrijven strikt gescheiden en dat is jammer. Dat is onlogisch omdat er geen verschil is tussen thuis en het werk. Het zijn dezelfde mensen, met dezelfde persoonlijkheid, gedrag en gemoedstoestand. Werknemers die thuis goed functioneren doen dat ook op de werkvloer. Coachen is het versterken van deze wisselwerking. Het heeft geen zin zich eenzijdig op de taken van de werknemers te richten omdat de efficiëntie door een goede psychische en fysieke gezondheid bepaald wordt. Het is belangrijker om de toevertrouwde taken in verband te brengen met de persoonlijkheid zodat de juiste persoon op de juiste plaats zit. De wisselwerking tussen werk en thuis is daarom van groot belang. Nu stelt men vast dat het privéleven van veel werknemers door het werk onder druk staat zodat men onvoldoende kan herstellen van zijn dagtaak. Werknemers met een sterke persoonlijkheid sluiten na hun dagtaak alles af terwijl anderen hun zorgen mee naar huis nemen. Werknemers met een sterke persoonlijkheid hebben minder last van de werkdruk omdat zij beter bestand zijn tegen negatieve factoren. Ze weten met problemen om te gaan omdat ze over voldoende weerstand beschikken. Deze werknemers staan open voor verbetering en aanpassing en zijn bereid de nodige inspanningen te leveren. Werkgevers denken nog te veel op een verkeerde manier over efficiëntie en rendement. Door zich op de persoonlijkheid te richten, opent men de weg naar een betere toekomst.